Lietošanas noteikumi

Saturs

Noteikumos izmantotie termini

1. Interneta aptiekas lietošanas vispārīgie noteikumi

2. Preču katalogs. Preču cenas

3. Distances līgums

4. Pasūtījuma noformēšana

4.1. Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas vispārīgie noteikumi

4.2. Iepirkuma grozs

4.3. Preču piegādes veidi, piegādes termiņi un maksa par piegādi

4.4. Apmaksas noteikumi

5. Pasūtījuma izpilde

6. Konsultācijas par interneta aptiekas izmantošanu un precēm

7. Bezrecepšu zāļu un uztura bagātinātāju lietošanas uzraudzība

8. Garantija un atteikuma tiesības

9. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

10. Strīdu risināšana

11. Valodas lietošana

Noteikumos izmantotie termini:

Noteikumi – šie Interneta aptiekas lietošanas noteikumi.

Pārdevējs – AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģ.Nr.55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV – 1004, tālrunis: 67617805, e-pasts: info@menessaptieka.lv.

Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Interneta aptiekā un veic samaksu par pasūtītajām Precēm. Juridiskām personām preču iegāde nav iespējama.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība “Kamēlijas aptieka”, licence: APN -082/8, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir: Brīvības iela 74-26, Rīga, LV- 1011, e-pasts: info@menessaptieka.lv, un kura īsteno Interneta aptiekas darbību, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”. Interneta aptiekas virtuālā tīmekļa vietne, kurā Pircējs (tiešsaistes režīmā) var veikt Preču pasūtīšanu: www.e-menessaptieka.lv.

Aptieka – jebkura Pārdevēja aptieka, kurā Pircējs var saņemt Interneta aptiekā pasūtītās Preces, ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā.

Preču katalogs – Interneta aptiekā izvietoto preču saraksts, kurā preces sistematizētas pēc to nozīmes vai pielietojuma.

Preces – jebkuras preces, kuras iekļautas Interneta aptiekas Preču katalogā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

Bezrecepšu zāles – preču grupa, kuru var iegādāties Interneta aptiekā – Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras Latvijas Zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes.

Uztura bagātinātāji – preču grupa, kuru var iegādāties Interneta aptiekā – Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā reģistrēts Uztura bagātinātājs.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta Interneta aptiekā pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs šīs Preces iegādāties. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījuma pieteikums – Pircēja Interneta aptiekā noformēts Pasūtījuma pieteikums, kurā Pircējs ir norādījis: izvēlētās Preces; Pasūtījuma piegādes veidu; Pasūtījuma saņemšanas vietu; Pasūtījuma apmaksas veidu. Pasūtījuma pieteikuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, ja Pircējs ir norādījis iepriekš minētās izvēles un tās apstiprinājis, Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Pabeigt pasūtījumu”.

Pasūtījums – Pārdevēja apstiprināts Pasūtījuma pieteikums. Pasūtījuma pieteikums var tikt koriģēts, ja tiek konstatēts, ka kāda no Pircēja Pasūtījuma pieteikumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā.

Iepirkuma grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkuma groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs ir pabeidzis Pasūtījuma noformēšanu un Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiedis pogu “Pabeigt pasūtījumu”.

Reģistrēts lietotājs – Interneta aptiekā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis reģistrācijas anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt un nodrošināt Pasūtījuma izpildi. Reģistrētam lietotājam ir iespēja pieteikties dažādus papildus labumu un priekšrocību (turpmāk – īpašie piedāvājumi) saņemšanai, iepērkoties Interneta aptiekā. 

Pasūtījuma pieteikuma pieņemšana – Pārdevēja apstiprinājums par Pircēja Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanu un Pasūtījuma komplektēšanas uzsākšanu, par ko Pircējam uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni) tiek nosūtīts sistēmas automātisks paziņojums par Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanu.

Pasūtījuma apstiprināšana – Pārdevēja apstiprinājums par Pircēja Pasūtījuma nokomplektēšanu, par ko Pircējam uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni) tiek nosūtīts sistēmas automātisks paziņojums. Vienlaikus ar Pasūtījuma apstiprināšanu, Pārdevējs sniedz informāciju par Pasūtījuma piegādi.

Distances līgums – saskaņā ar normatīvajiem aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā starp Pircēju un Pārdevēju attālināti noslēgts līgums, ar kuru Pircējs Interneta aptiekā ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apstiprinājis, ka piegādās Pircējam Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces uz Pircēja norādīto piegādes vietu.

Atteikuma tiesības – Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziska persona, kas uzskatāma par „patērētāju” atbilstoši normatīvajiem aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Noteikumos noteikto Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

1. Interneta aptiekas lietošanas vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie Noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, veicot Preces pasūtīšanu Interneta aptiekā, kā arī nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, Pircējiem iesaistoties Pārdevēja lojalitātes programmā, kuras mērķis ir veidot starp Pircēju un Pārdevēju ilgtermiņa attiecības, kas balstītas uz Pārdevēja individualizētu pieeju, piešķirot Pircējam iespēju operatīvi saņemt informāciju par Pārdevēja īpašajiem piedāvājumiem.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Interneta aptiekā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba dienu laikā pēc to publicēšanas, izņemot Noteikumu 1.4.punktā noteikto tiesisko situāciju.

1.4. Ja Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja Pasūtījumu pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas bija spēkā Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas brīdī.

1.5.Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

1.6. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, Pircējam jāizvēlas Interneta aptiekas sākumlapā poga „Reģistrēties” un jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija. Pircējam ir iespēja  jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, sadaļā “Mans profils” izvēloties opciju “Dzēst profilu”, vai  informējot par to Pārdevēju, nosūtot paziņojumu  uz  e-pasta adresi: info@menessaptieka.lv. Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrētā lietotāja profilu tīmekļa vietnē, ja Pircējs to nav apmeklējis (iegājis sistēmā)  vismaz 12 mēnešus.

1.7. Ja Pircējs vēlas saņemt īpašos piedāvājumus no iepirkšanās Interneta aptiekā, tad, veicot reģistrēšanos, Pircējs veic atzīmi (ieliekot ķeksīti) laukā „Vēlos saņemt jaunumus savā e-pastā”. Pircējam ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas uz Pircēja norādīto e-pastu vai mobilā tālruņa numuru, izmantojot Reģistrētā lietotāja profilu vai informējot par savu vēlmi, nospiežot uz attiecīgas hipersaites saņemtajos e-pasta/mobilo telefonu sūtījumos vai nosūtot atsevišķu e-pasta sūtījumu uz Pārdevēja e-pasta adresi:  info@menessaptieka.lv.

1.8. Pārdevējs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati ir drošībā un tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzības jomā. Pārdevējs ir izstrādājis noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi – “Privātuma politika”, kuros ir sniegta informācija attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstrādi. “Privātuma politika” ir pieejama: https://www.e-menessaptieka.lv/privatuma-politika.

2. Preču katalogs. Preču cenas:

2.1. Interneta aptiekā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2. Interneta aptiekā izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Interneta aptiekā. Jebkādas Interneta aptiekā esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajos aktos par preču iepakojumu un marķējumu noteiktajām prasībām.

2.4. Prece tiek pārdota atbilstoši Interneta aptiekā pie Preces norādītajai cenai.

2.5. Brīdī, kad Pircējs ir pabeidzis Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu, Pircējam būs saistošas tādas Preces cenas, kas Interneta aptiekā tika uzrādītas Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Izņemot iepriekš noteikto tiesisko situāciju, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam).

2.6. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.

3. Distances līgums:

3.1. Pircējs apzinās, ka Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā ir tiesīga veikt:

3.1.1. rīcībspējīga fiziska persona;

3.1.2. tiesībspējīga juridiska persona;

3.1.3. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

3.2. Apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējs apliecina Pārdevējam, ka tas ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, bet apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pārdevējs apņems piegādāt Pircējam Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, un Puses apliecina, ka šāda vienošanās ir Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, jānodrošina, lai Prece un Preces iepakojums netiktu ārēji mehāniski bojāti un Prece tiktu uzglabāta Preces aprakstā norādītajos uzglabāšanas nosacījumos.

3.4. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad no Pārdevēja tiek saņemts paziņojums par Pasūtījuma apstiprināšanu.

3.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

4. Pasūtījuma noformēšana:

4.1. Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas vispārīgie noteikumi:

4.1.1. Pircējs noformē Pasūtījuma pieteikumu, ievērojot Noteikumu 4.2.-4.4.punktā noteikto kārtību un sniegtās izvēles iespējas.

4.1.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par datu pareizu ievadi. Pircējam ievadītie dati ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas precizitātes ir atkarīga Pasūtījuma izpilde.

4.1.3. Pasūtījuma pieteikuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, ja Pircējs ir izvēlējies Preces un ievietojis tās Iepirkuma grozā, norādījis Preču piegādes veidu un apmaksas noteikumus un šīs izvēles ir apstiprinājis, Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Pabeigt pasūtījumu”.

4.1.4. Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas faktu, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni).

4.2. Iepirkuma grozs:

4.2.1. Iepirkuma grozs tiek veidots, kad Pircējs veic Preču atlasi, izvēlas un pievieno tās Iepirkuma grozam. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā, pievienojot jaunas Preces vai izņemot Preces, kuras nevēlas pirkt, līdz brīdim, kad Pircējs Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiež pogu “Pabeigt pasūtījumu”.

4.2.2. Preces Interneta aptiekā var meklēt, izmantojot piedāvāto meklēšanas funkcionalitāti (meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem):

4.2.2.1. Preces nosaukums;

4.2.2.2. Preces kategorija;

4.2.2.3. ievadot laukā “meklēšana” atslēgas vārdu, kas raksturo meklējamo Preci, piemēram: “galvassāpes”.[1]

4.2.3. Ņemot vērā, ka Interneta aptiekā vienlaicīgi Pirkumus veic vairāki Pircēji, Preču skaits Interneta aptiekā var būt ierobežots. Pircējs par izvēlēto Preču un Preču skaita pieejamību tiks informēts pirms Pasūtījuma noformēšanas pabeigšanas – Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu „Pabeigt pasūtījumu”, Preces vai vēlamā Preču skaita nepieejamības gadījumā parādīsies šāda satur paziņojums: “Atvainojiet, šobrīd nav pieejams”. Pircējam ir iespēja atgriezties uz Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu, lai turpinātu iepirkšanos un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces, vai turpināt Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu.

[1] Ievadot meklēšanas laukā meklējamo vārdu un nospiežot uz tastatūras pogu „Enter”, sistēma atlasīs Preces pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.

4.3. Preču piegādes veidi, piegādes termiņi un maksa par piegādi:

4.3.1. Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču piegādes veidiem:

4.3.1.1. Piegāde ar Kurjeru;

4.3.1.2. Piegāde uz “Circle K” degvielas uzpildes staciju (turpmāk – “Circle K” DUS) ;

4.3.1.3. Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātu.

4.3.2. No Preču piegādes veida ir atkarīga Preču piegādes teritorija, piegādes termiņi un maksa par piegādi.

Piegādes veidsPiegādes teritorijaPiegādes termiņiMaksa par piegādi
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāJebkura aptieka, kas ietilpst Pārdevēja aptieku tīklā

- Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža.

- Piegādes laiks var mainīties atkarībā no pasūtījumu daudzuma

 Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 15.00 – piegāde ir bezmaksas;

- mazāka par EUR 15.00 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Piegāde ar Kurjeru[3]Pircēja izvēlēta piegādes vieta atbilstoši izvēlnē piedāvātajām Piegādes vietas robežām

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 24.99 – piegāde ir bezmaksas;

- mazāka par EUR 24.99 – piegādes maksa ir EUR 2.50.

Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātiemJebkurš Latvijas Pasta pakomāts, kas ietilpst attiecīgajā pakomātu  tīklā

-   Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 4.98 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 4.98 – piegādes maksa ir EUR 1.85.

Piegāde uz “Circle K” DUSJebkura Latvijā esoša ”Circle K” DUS

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 29.99 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 29.99 – piegādes maksa ir EUR 1.85.

Piegāde uz Omniva pakomātiemJebkurš Omniva pakomāts, kas ietilpst attiecīgajā pakomātu tīklā

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 19.95 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 19.95 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Piegāde uz Venipak pakomātiemJebkurš Venipak pakomāts, kas ietilpst attiecīgajā pakomātu tīklā

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

 

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 19.95 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 19.95 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Piegāde uz Venipak pickup punktiem Drogas un DUS Virši pickup punkti, kas ietilpst attiecīgajā pickup punktu tīklā

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

 

Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 19.95 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 19.95 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Piegāde uz Smartpost Itella paku termināliem un punktiem (Narvesen)Narvesen paku punkti, kas ietilpst attiecīgajā paku punktu tīklā

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

 Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 19.95 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 19.95 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Piegāde uz DPD paku skapjiemJebkurš DPD paku skapis, kas ietilpst attiecīgajā pakomātu tīklā

Pasūtījuma piegādes laiks Pasūtījuma piegādes laiks ir 3-5 darba dienas, kopš pasūtījuma veikšanas brīža;

Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja iespējām vai pasūtījumu daudzuma.

 Ja Pasūtījuma summa ir:

- ne mazāka par EUR 19.95 – piegāde ir bez maksas;

- mazāka par EUR 19.95 – piegādes maksa ir EUR 1.99.

Pircējs var mainīt Preču piegādes vietas adresi līdz brīdim, kad tiek pilnībā pabeigta Pasūtījuma pieteikuma noformēšana – pirms Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā tiek nospiesta poga „Pabeigt pasūtījumu”.

4.4. Apmaksas noteikumi:

4.4.1. Noformējot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

4.4.2. Pārdevējs nodrošina šādus maksāšanas veidus:

Piegādes veids:Samaksas veids:[4]
 Ar norēķinu kartiSkaidrā naudā Preces saņemšanas brīdīIzmantojot Interneta aptiekā piedāvātos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus (AS “SEB banka”, AS “Swedbank”, AS “Citadele banka”, AS “Luminor Bank”)  
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāJā, pasūtījumiem no 15 EUR 
Piegāde ar kurjeru 
Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātiem 
Piegāde uz ”Circle K” DUS 
Piegāde uz Omniva pakomātiem 
Piegāde uz Venipak pakomātiem 
Piegāde uz Venipak pickup punktiem  
Piegāde uz Smartpost Itella paku termināliem un punktiem (Narvesen) 
DPD paku skapji 

[3] Pasūtījuma piegādes vieta – jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kas atrodas Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas sadaļas “Piegāde” izvēlnē pieejamās pilsētas robežās, kurā Pircējam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta).

Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

Piegādes, kas veicamas uz Latvijas Pasta pakomātiem, var aizkavēties sakarā ar pasta pakalpojumu sniedzēja noslodzi.

[4] Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījuma apmaksu izvēlas veikt, izmantojot Interneta aptiekā piedāvātos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus vai ar pārskaitījumu, Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu (apstiprinātu), ar brīdi, kad Pārdevējs saņem samaksu.

5. Pasūtījuma izpilde:

5.1. Pēc Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas, Pārdevējs nodrošina Pasūtījuma komplektēšanu. Ja Pārdevējs konstatē, ka kāda no Pircēja Pasūtījuma pieteikumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā, Pārdevējs nokomplektē Pasūtījumu atbilstoši pieejamajām Precēm un paziņo Pircējam par Pasūtījuma pieteikumā veiktajām korekcijām, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu (ja Pircējs ir norādījis mobilo tālruni, apstiprinājums tiek nosūtīts arī uz mobilo tālruni) un atmaksā Pircējam par tām samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis samaksu par Precēm, kuras Pārdevējs nevar piegādāt.

5.2. Pārdevējs nodrošina, ka Pasūtījums ir šādi noformēts:

5.2.1. Pasūtītās Preces ir iepakotas kartona kastē (ārējais iepakojums);

5.2.2. Pie ārējā iepakojuma ir piestiprināta Preču pavadzīme – rēķins, kurā uzrādīta šāda informācija:

5.2.2.1. visas pasūtītās Preces ar to nosaukumiem;

5.2.2.2. katras Preces cena un, vairāku šo Preces vienību gadījumā, kopējā šo Preču summa;

5.2.2.3. pirkuma kopējā summa par Precēm un piegādi.

5.3. Preču pavadzīme-rēķins tiek sagatavota elektroniski un šis dokuments ir derīgs bez paraksta.

5.4. Pircējs tiek informēts par Pasūtījuma piegādi uz Pircēja izvēlēto Piegādes vietu šādos veidos:

Piegādes veids:Informēšanas kārtība
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāTiek nosūtīts SMS paziņojums un e-pasta vēstule.
Piegāde ar kurjeruKurjers sazinās ar Pircēju, lai precizētu Preču piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un informētu par laiku, kad kurjers ieradīsies.
Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātuTiek nosūtīts SMS paziņojums un e-pasta vēstule.
Piegāde uz “Circle K” DUSTiek nosūtīts SMS paziņojums un e-pasta vēstule.
Piegāde uz Omniva pakomātuTiek nosūtīts SMS paziņojums un e-pasta vēstule.
Piegāde uz Venipak pakomātuTiek nosūtīts SMS paziņojums.
Piegāde uz Venipak pickup punktu (Drogas)Tiek nosūtīts SMS paziņojums.
Piegāde uz Smartpost Itella paku termināļiem un punktiem (Narvesen)Tiek nosūtīts SMS paziņojums.
DPD paku skapjiTiek nosūtīts SMS paziņojums un e-pasta vēstule.

5.5. Pircējs var Preci saņemt:

Piegādes veids:Darbības Preču saņemšanai
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāPircējs uzrāda SMS paziņojumu, kurā norādīts Pasūtījuma numurs, vai nosauc Pasūtījuma numuru.
Piegāde ar kurjeruPircējs uzrāda SMS paziņojumu, kurā norādīts Pasūtījums numurs, vai nosauc Pasūtījuma numuru.
Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātuPircējs Latvijas Pasta pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam ir saņēmis ar SMS paziņojumu savā mobilajā tālrunī un e-pasta vēstulē. Pēc PIN koda ievadīšanas tiek atvērtas Latvijas Pasta pakomāta durvis.
Piegāde uz “Circle K” DUSPircējs uzrāda SMS paziņojumu, kurā norādīts Pasūtījuma numurs.
Piegāde uz Omniva pakomātuPircējs Omniva pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam ir saņēmis ar SMS paziņojumu savā mobilajā tālrunī un e-pasta vēstulē. Pēc PIN koda ievadīšanas tiek atvērtas Omniva pakomāta durvis.
Piegāde uz Venipak pakomātuPircējs Venipak pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam ir saņēmis ar SMS paziņojumu savā mobilajā tālrunī un e-pasta vēstulē. Pēc PIN koda ievadīšanas tiek atvērtas Venipak pakomāta durvis.
Piegāde uz Venipak pickup punktu

Kad sūtījums tiks piegādāts Pickup punktā, pircējs saņems SMS īsziņu, kurā būs norādīts

Sūtījuma numurs;
Sūtījuma saņemšanas kods;
Pickup punkta nosaukums;
Pickup punkta adrese;
Pickup punkta darba laiks tuvākajā darba dienā.

Saņemot sūtījumu, Venipak Pickup punkta darbiniekam vajadzēs tikai nosaukt sūtījuma saņemšanas kodu, kas sastāv no 6 cipariem. Pickup punkta darbinieks pārbaudīs, vai saņemšanas kods ir pareizs un nodos jums paredzēto sūtījumu.

Piegāde uz Smartpost Itella paku termināļiem un punktiem (Narvesen)

Saņēmējam tiek nosūtīts unikālais PIN kods un attiecīgais termināļa nodalījuma numurs, kurā ir ievietota paka. Smartpost termināļa darbības princips paredz ievadīt saņemto PIN kodu tieši nodalījuma durtiņās, nospiežot C, PIN kods un OK. Īsziņa satur informāciju par Smartpost termināļa atrašanās adresi, kā arī termiņu, līdz kuram paka tiks uzglabāta. Ja paka netiek izņemta, saņēmējam tiek nosūtītas 2 atkārtotas īsziņas. Paka tiek atgriezta nosūtītājam pēc 7 dienām, ja saņēmējs pēc pakas neierodas.

Kā saņemt paku Smartpost paku punktā – saņēmējam tiek nosūtīta Smartpost punkta (Narvesen) adrese un unikālais PIN kods. Ierodoties pēc sūtījuma saņēmējam ir jāuzrāda PIN kods Smartpost punkta pārdevējam, lai paka tiktu izsniegta. Paka tiek atgriezta nosūtītājam pēc 7 dienām, ja saņēmējs pēc tās neierodas.

Piegāde uz DPD paku skapjiemPircējs DPD paku skapja terminālī ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam ir saņēmis ar SMS paziņojumu savā mobilajā tālrunī un e-pasta vēstulē. Pēc PIN koda ievadīšanas tiek atvērtas DPD paku skapja durvis.

5.6. Pircējam, saņemot Preces, ir pienākums atvērt ārējo Pasūtījuma iepakojumu un pārliecināties par to, vai ir Piegādāta Pircēja Pasūtītā Prece (tajā skaitā, piegādāts pasūtītais Preču skaits) un, vai nav konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi. 

5.7. Ja Pircējs konstatē, ka piegādāta pasūtītā Prece un Preces ir bez vizuāliem defektiem, Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu – Pasūtījuma izpildi. Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:

Piegādes veids:Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids:
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāPircējs parakstās uz Pavadzīmes – rēķina.
Piegāde ar kurjeruPircējs parakstās uz Pavadzīmes - rēķina vai kurjera elektroniskajā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīga portatīvā datora ekrāna.
Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātuPircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Latvijas Pasta pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Pasta stacijas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.
Piegāde uz “Circle K” DUSPircējs parakstās sūtījuma izsniegšanas dokumentā.
Piegāde uz Omniva pakomātuPircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Omniva pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Omniva pakomāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.
Piegāde uz Venipak pakomātuPircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Venipak pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Venipak pakomāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.
Piegāde uz Venipak pickup punktiemPircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Venipak pickup punktā nosauc speciālo 6 ciparu kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura nosaukšanas pickup punkta darbinieks nodod Pircējam paredzēto sūtījumu. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.
Piegāde uz Smartpost Itella paku termināļiem un punktiem (Narvesen)Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Smartpost Itella paku punktā nosauc speciālo  ciparu kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura nosaukšanas paku punkta darbinieks nodod Pircējam paredzēto sūtījumu. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.

5.8. Gadījumā, ja Pircējam ir piegādāta Prece, ko Pircējs nav pasūtījis (tajā skaitā, Pasūtījums sakomplektēts neprecīzi), vai ir konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi, Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adrese: info@menessaptieka.lv, aprakstot pretenzijas būtību. Pircējs un Pārdevējs vienojas par situācijas atrisināšanu. 

5.9. Ja Pircējs nav izņēmis Pasūtījumu vai Pircēja vainas dēļ nav iespējama Pasūtījuma nodošana Pircējam, Pārdevējs rīkojas šādi:

Piegādes veids:Pircējs ir veicis samaksu par PreciPircējs nav samaksājis par Preci
Piegāde Pircēja izvēlētajā AptiekāJa Prece nav tikusi izņemta 5 darba dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Pārdevējs nosūta Preci uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Ja Prece nav tikusi izņemta 5 darba dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Pirkums tiek anulēts.
Piegāde ar kurjeruJa kurjeram nav izdevies sazināties un piegādāt Pasūtījumu Pircējam 3 darba dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, kurjers nogādā Preci uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz Latvijas Pasta pakomātuJa Prece nav tikusi izņemta 5 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Latvijas Pasta pakomāta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz “Circle K” DUSJa Prece nav tikusi izņemta 10 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, “Circle K” DUS nosūta Preci uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz Omniva pakomātuJa Prece nav tikusi izņemta 5 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Omniva pakomāta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz Venipak pakomātuJa Prece nav tikusi izņemta 5 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Venipak pakomāta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz Venipak pickup punktuJa Prece nav tikusi izņemta 5 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Venipak pickup punkta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
Piegāde uz Smartpost Itella paku termināļiem un punktiem (Narvesen)Ja Prece nav tikusi izņemta 7 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Smartpost Itella paku punkta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms
DPD paku skapjiJa Prece nav tikusi izņemta 7 dienu laikā no SMS paziņojuma par Preces piegādi nosūtīšanas dienas, Prece no Smartpost Itella paku punkta tiek nosūtīta uz Pārdevēja noliktavu. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@menessaptieka.lv.Nav attiecināms

6. Konsultācijas par interneta aptiekas izmantošanu un precēm:

6.1. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējs var saņemt telefonisku konsultāciju par Interneta aptiekas izmantošanu, Pasūtījuma pieteikuma izpildi un Preču katalogā pieejamajām Precēm.

6.2. Konsultācijas par Interneta aptiekas izmantošanu un Pasūtījuma pieteikuma izpildi var saņemt, sazinoties pa tālruni: 67332273 dienās, laika posmā no 9:00 līdz 17:00;

6.3. Konsultācijas par Preču katalogā pieejamajām Precēm un to lietošanu (farmaceita konsultācija) var saņemt, sazinoties pa tālruni: 8555, darba dienās, laika posmā no 9:00  līdz 17:00.

7. Bezrecepšu zāļu un uztura bagātinātāju lietošanas uzraudzība:

7.1. Ņemot vērā, ka Interneta aptiekā Pircēji var iegādāties Bezrecepšu zāles (bez ārsta izrakstītas receptes) un Pircēji tās lieto pašārstēšanās nolūkos, kā arī Interneta aptiekā Pircēji var iegādāties Uztura bagātinātājus, rūpējoties par Pircēju veselību un drošību, Interneta aptiekā tiek nodrošinātas šādas Pircēju informēšanas metodes, lai veicinātu saprātīgu Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanu:

7.1.1. Pie katras Preces, kas ietilpst Bezrecepšu zāļu kategorijā, tiek norādīti brīdinošie uzraksti, kādi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos – BEZRECEPŠU MEDIKAMENTS. PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN KONSULTĒJATIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

7.1.2. Pie katras Preces, kas ietilpst Bezrecepšu zāļu kategorijā, tiek izvietots konkrētā medikamenta īss apraksts – sastāvs, lietošanas pamācība, pielietošanas mērķis, lietošanas ierobežojumi, piesardzības pasākumi, u.c.

7.1.3. Pie katras Preces, kas ietilpst Uztura bagātinātāju kategorijā, tiek norādīti brīdinošie uzraksti, kādi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos – UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!

7.2. Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

8. Garantija un atteikuma tiesības:

8.1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt Pircējam (patērētājam) par Preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

8.2. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

8.3. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

8.4. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot:

8.4.1. ja nav ievērots likumā noteiktais Atteikuma tiesību īstenošanas termiņš;

8.4.2. ja Pircējs preces iepakojumu ir atvēris un/vai iepakojums bojāts, veselības un higiēnas apsvērumu dēļ preci nevar atgriezt atpakaļ, jo īpaši, attiecībā uz medikamentiem, uztura bagātinātājiem, pārtikas precēm, higiēnas precēm, kosmētiku;

8.4.3. attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, precēm kas ātri bojājas vai ātri izlietojas, tai skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm (piemēram, kompresijas zeķes un zeķubikses, elastīgas saites, medicīniskās jostas) un kosmētikas līdzekļiem;

8.4.4. ja Pircējs ir iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).

8.5. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, Pircējs paziņo Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu. Pircējs var paziņot Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu aizpildot atgriešanas formu https://www.e-menessaptieka.lv”, vai izmantojot Pārdevēja izstrādāto veidlapu “Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu”: https://api.e-menessaptieka.lv/media/file/a7/e1/veidlapa.pdf  

8.6. Pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas paziņojumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

8.7. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai nosūtot tās pa pastu uz šādu adresi: AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, “Kamēlijas aptieka”, Brīvības iela 74, Centra rajons, Rīga, LV-1011. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

8.8. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot papildus izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja paziņojumu par Atteikuma tiesību izmantošanu (lēmums atteikties no Distances līguma), pie nosacījuma, ka Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās, vai Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas norēķina kontu.

9. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi:

9.1. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

9.3. Gadījumos, kad Pasūtījuma piegāde aizkavējas, vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ, Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu.

10. Strīdu risināšana:

10.1. Strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, abas iesaistītās Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, viena mēneša laikā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

10.2. Ja strīdu neizdosies atrisināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

11. Valodas lietošana:

11.1. Distances līgums tiek noslēgts un tā izpilde tiek veikta valsts (latviešu) valodā.

11.2 Informatīvos nolūkos Pasūtījuma pieteikums un Noteikumi ir pieejami arī šādās svešvalodās: krievu un angļu valodā.

Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas noteikumi, distance līgums, produktu piegādes noteikumi, kā arī apmaksas noteikumi un cita būtiska informācija.